Skip to content

Dedicació del Temple

BUTLLA DEL PAPA JOAN PAU PER A LA CONSTITUCIÓ DE LA DIÓCESI DE SANT FELIU DE LLOBREGAT

26 de maig, celebració de la Solemnitat de la Dedicació del temple de la Catedral-Parròquia de Sant Llorenç.

JOAN PAU, Bisbe, Servent dels servents de Déu, perquè se’n guardi perpètua memòria Entre les diverses obligacions que per mandat diví ens atenyen, hi ha la de vetllar perquè es constitueixin noves diòcesis a partir de les circumscripcions eclesiàstiques on la religió catòlica ha assolit de dia en dia un increment no pas petit. Essent així que se’ns ha demanat que de l’Arxidiòcesi de Barcelona se’n separin determinats territoris per tal d’erigir noves diòcesis, ens ha semblat molt oportú concedir el que se’ns demanava.

Per això, Nós, atenent el parer de la Congregació per als Bisbes i comptant amb l’opinió favorable del Venerable Germà Manuel Monteiro de Castro, Arquebisbe titular de Benevento i Nunci Apostòlic a Espanya, per la Nostra potestat Apostòlica establim i determinem el que segueix. Prenem, de l’Arxidiòcesi de Barcelona, el territori sencer i les parròquies dels Arxiprestats denominats el Prat de Llobregat Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Vicenç dels Horts, Montserrat, Garraf,Vilafranca del Penedès, Anoia, Piera-Capellades, i amb els territoris que d’aquesta manera separem, constituïm i erigim la nova diòcesi, que s’anomenarà de SANT FELIU DE LLOBREGAT, i que estarà circumscrita dins dels mateixos límits esmentats; aquesta diòcesi la fem sufragània de l’Església Metropolitana de Barcelona i posem el seu Bisbe sota la jurisdicció de l’Arquebisbe metropolità que hi hagi en aquesta Seu.

Establim la seu de la nova diòcesi a la ciutat denominada Sant Feliu de Llobregat i elevem al grau i a la dignitat d’Església Catedral el temple que s’hi troba dedicat a Déu en honor de Sant Llorenç, amb tots els drets i privilegis adjunts que corresponen a aquests determinats edificis sagrats. Totes les altres coses es faran d’acord amb les lleis canòniques.

Encomanem al Venerable Germà Manuel Monteiro de Castro, del qual hem fet menció, que tan aviat com sigui possible i segons correspon al seu càrrec, remeti a la Congregació per als Bisbes un document que autentifiqui que ha estat dut a terme el que hem determinat que es faci; o bé, en el cas que ell fos absent de la seu, essent així que ell s’ocupa allà dels afers de la Santa Seu, concedint les necessàries i oportunes facultats, àdhuc per subdelegar i amb la finalitat de que es tracta, perquè ho faci algun baró constituït en dignitat eclesiàstica.

Finalment, volem que aquesta Constitució Nostra resti en ferm, tant ara com en l’esdevenidor, sense que res s’hi oposi. Donat a Roma, prop de Sant Pere, el dia quinze del mes de juny de l’any del Senyor dos mil quatre, vint-i-sisè del Nostre Pontificat.

REFERÈNCIES DEL TEMPLE DE SANT LLORENÇ