Skip to content

Mare de Déu de Montserrat

27 d’abril, celebració de la Solemnitat de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat

DECRET 29/11.-Sant Feliu de Llobregat, 23 de desembre de 2011

Atesa la creació de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, el dia 15 de juny de 2004 i la conveniència de definir el patronatge diocesà. Realitzades les consultes pertinents, directament en les parròquies i comunitats i en els organismes diocesans representatius,

Atès que, amb data de 20 d'octubre de 2006, es va sol·licitar a la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina deis Sagraments, que la Benaurada Verge Maria, sota el títol de la Mare de Déu de Montserrat, fos confirmada com a patrona apud Deum de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat,

Atès que la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, va comunicar la acceptació de la sol·licitud, ut supra, amb data de 17 de novembre de 2006 i amb el decret de la mateixa Congregació i data (Prot. 1372/60/L),

Atès que en el seu moment no es va procedir al decret diocesà,

PEL PRESENT, declarem que la Benaurada Verge Maria, amb el títol de Mare de Déu de Montserrat, és la Patrona apud Deum de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, amb tots els drets i privilegis que se'n segueixen. I que la seva festa sigui celebrada a la Diòcesi amb la categoría de Solemnitat.

Ho decreta i firma l'Excm. i Rvdm. Sr. Bisbe de Sant Feliu de Llobregat.

+ Agustí Cortés Soriano

Patronatge i Calendari Litúrgic

Pregària 75 anys entronització

Pregària diocesana a la Mare de Déu de Montserrat

Pregàries dels Fidels

Confraria de la Mare de Déu de Montserrat i delegacions creades a la Diòcesi